Copyright infringement

Handelsbetingelser for foredrag, supervision og øvrige konsulent ydelser


LÆS HER OM HANDELSBETINGELSER HOS ANNETTE KJÆRSGAARD

Handelsbetingelser Dysfagiklinikken – www.annettekjaersgaard.dk 

Alle priser er eksklusive moms og aftales individuelt.

Alle priser hos Dysfagiklinikken reguleres årligt pr. 1. januar.

Pris inkluderer:

  • Foredrag/procesledelse på selve dagen (dagene).
  • Undervisningsmaterialer/slides (sendes via e-mail efter aftale).
    Oplægsholders tilrettelæggelse af indhold og proces i forhold til det (eller de) pågældende enkeltdagsengagement (-er).
  • Mulighed for ét formøde pr. dagsengagement (op til en halv time via telefon/ZOOM).
  • Konsulentydelser
  • Online kurser/forløb og online undervisning.

Betaling

Annette Kjærsgaard modtager betaling med betalingskort via systemet EasyMe. Der modtages også betaling med bankoverførsel via konto i (Arbejdernes Landsbank) Reg. nr.5370 og Kontonr. 0000254816. Husk angivelse af fakturanummer. Der modtages også betaling via EAN efter aftale. Vær obs på, at der tillægges et administrationsgebyr på kr. 300,- ved EAN betaling. Gebyret dækker manuel oprettelse på kursusplatform, mailkorrespondance herom, udarbejdelse og fremsendelse af EAN.Alle beløb er i DKK – danske kroner og ex. moms. Der tages forbehold for prisændringer samt slå/tastefejl.

Kørsel afregnes efter statens højeste kørselstakster.

Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne. For online kurser/forløb og online undervisning gælder, at materialet ikke må kopieres, deles, fotograferes, filmes el. på anden vis mangfoldiggøres. Materialet er underlagt lov om ophavsret og gengivelse af indhold eller dele af indhold er kun lovligt ved skriftlig aftale med Annette Kjærsgaard.

Benytter du citater fra indhold på annettekjaersgaard.dk eller Dysfagiklinikkens tilknyttede sociale medier, online præsentationer eller andet materiale, skal du ligeså indhente skriftlig tilladelse og kildeangive citatet som værende fra Annette Kjærsgaard, Dysfagiklinikken.

Materialer (slides, downloade materialer m.m.) til deltagerne må ikke gøres tilgængeligt af arrangøren online.

En aftale mellem arrangør og Annette Kjærsgaard er endeligt bindende, når Annette via e-mail har bekræftet aftalen.

Ved enkeltdagsarrangementer fremsendes faktura via e-mail eller EAN-nr. umiddelbart efter arrangementets afvikling. Ved længerevarende arrangementer fremsendes faktura via email eller EAN-nr. umiddelbart efter første arrangements afvikling. Betalingsfrist er i alle tilfælde 8 dage med mindre andet er aftalt. For onlinekurser/forløb gælder, at der kan betales med kreditkort eller EAN-nr. Ved betaling med EAN-nummer, skal betalingen gennemføres senest 1 mdr. før kursusstart og være indgået på Dysfagiklinikkens konto for at kursist(er) kan starte kurset.

Din tilmelding er bindende. Gennemført betaling refunderes ikke. Betaler du i rater, gælder det at du stadig skal betale det fulde beløb for kursus-/uddannelsesforløbet – også selv om du ikke påbegynder eller gennemfører kurset/uddannelsen. For de ydelser, hvor rater er tilbudt, vil regler og retningslinjer for betaling i rater, fremgå på hjemmesiden og tilmeldingsformularen. Betales en rate ikke rettidigt, tillægges rykkergebyr på 100 kr. Hvis rykker ikke betales, frafalder muligheden for at betale i rater, og du forpligtes til at betale kursus-/uddannelsesforløbets samlede pris inkl. det ikke betalte rykkergebyr straks. Forsømmes det af betale, kan indkrævning overgå til inkasso.

Skulle du blive forhindret i at gennemføre kursus/uddannelsen pga. uforudsete hændelser, kan du anmode om at blive optaget på det kommende uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt. Det lader sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 1.500,- ex moms. Ønsker du, jf. uforudsete hændelser også at gennemføre eksamen på det kommende kursus-/uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt, lader dette sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 500,- ex. moms.
Annette Kjærsgaard kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest. I tilfælde af aflysning fra Annette Kjærsgaards side bortfalder krav om honorar.

Hvis arrangøren afbestiller 30 dage (eller mindre) før arrangementer af en dags varighed betales 50% af honoraret (eksklusive moms). Hvis kursusforløb af flere dages varighed afbestilles 60 dage (eller mindre) før arrangementets første dag betales 50% af honoraret (eksklusiv moms). Aftale om et erstatningsarrangement kan her ud over aftales, men vedrører ikke denne kontrakt.

Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog Annette Kjærsgaard i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre afvikling på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

I tilfælde af forsinkelser som resultat af pludseligt opståede, ekstreme vejr- og/eller trafikforhold, vælger arrangøren en af de to nedenstående modeller for gennemførsel:

  1. Arrangementet gennemføres ind til det aftalte sluttidspunkt. I så tilfælde betales 75% af det aftalte honorar (eksklusive moms).
  2. Arrangementet gennemføres i sit fulde timetal og sluttidspunktet rykkes. Dette kan kun ske med godkendelse fra Annette Kjærsgaards side. I så tilfælde betales det fulde honorar.

I tilfælde af pludseligt opståede vejr- og/eller trafikforhold der forhindrer Annette Kjærsgaard i at komme frem til det aftalte arrangement, betaler arrangøren eventuelle transportudgifter (statens højeste kilometertakst), herunder også broafgift eller udgifter til færge.

For online videnswebinars gælder: Købes webinarserie som privatperson betales den oplyste pris på hjemmesiden. Afgangen gælder kun denne ene person, og login må ikke deles med andre eller ses sammen med andre. Købes webinarserie som medarbejder/leder på en institution eller arbejdsplads betales den oplyste pris på hjemmesiden. Adgangen er personlig og må ikke deles med andre – men du må gerne logge ind og se materialet sammen med kollegaer. Der kan købes adgang til webinarserie for 1 eller 3 år ad gangen. Herefter tilkøbes fornyet adgang, hvis ønsket. Materialet er beskyttet af lov om ophavsret. Betaling til online materialet sker forud for adgang tildeles. Andre ydelser i forbindelse med online materialet købes jf. beskrivelse i produktet.

Kundens ansvar: Det er kundens ansvar at overholde al gældende lovgivning jf. lov om ophavsret og immaterielle rettigheder m.v. Det er kundens ansvar at gøre sig bekendt med vilkår omkring køb og anvendelse af produkter / ydelser fra Annette Kjærsgaard / Dysfagiklinikken. Det er kundens forpligtigelse af holde Annette Kjærsgaard / Dysfagiklinikken skadeløs for alle forhold, der kan henføres til et brud herpå. 

Ansvarsfraskrivelse

Annette Kjærsgaard kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for de informationer, der findes på annettekjaersgaard.dk eller i andet materiale, sider, produkter m.v. som jeg har udarbejdet eller medvirket til at udarbejde. Ligeså kan det ikke påhvile Annette Kjærsgaard et ansvar for tab, skader eller lignende, der måtte opstå direkte eller indirekte på baggrund af de informationer, der findes. Annette Kjærsgaard / Dysfagiklinikken kan ikke holdes ansvarlig for evt. psykiske, fysiske eller personlige udfordringer/skavanker/sygdom, som kan relatere sig til produkter og indhold heri. Det anbefales, at kunden opsøger lægehjælp, hvis der forefindes eller er disponering af psykiske, fysiske eller personlige udfordringer.